เกี่ยวกับโปรแกรม

    โปรแกรมชี้เป้า เป็นระบบรายงานที่นำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มี 31 ตัวชี้วัด และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) มี 33 ตัวชี้วัด นำมาวิเคราะห์ร่วมกับ ตัวชี้วัด SDGs : (Sustainable development goals) มี 17 เป้าหมาย 241 ตัวชี้วัด เพื่อให้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนในเชิงพื้นที่ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจใช้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โปรแกรมได้แบ่งรายงานออกเป็น 16 รายงาน โดยชี้เป้าหมายพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ประเภท ดังนี้

1.เป้าหมายการพัฒนาตามตัวชี้วัด SDGs : Sustainable Development Goals ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยข้อมูล จปฐ. และกชช. 2ค เทียบกับตัวชี้วัด SDGs ได้ 13 รายงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด SDGs ตัวชี้วัด จปฐ./กชช. 2ค
เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบ (ชี้เป้า 3 ตัวชี้วัด) 1.2.2 สัดส่วนของผู้ชาย ผู้หญิงและเด็ก ทุกอายุ อาศัยอยู่ใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามแต่นิยามของแต่ละประเทศ จปฐ.

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร

16.4 เด็กที่ออกกลางคันไปทำอะไร

(การออกกลางคัน หมายถึง การที่นักเรียนถูกนำชื่อออกจากสถานศึกษาในขณะที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา โดยไม่ได้มีสาเหตุจากการย้ายสถานศึกษา)

20.2 คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ ทุกคน หรือไม่

21.2 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ ทุกคน หรือไม่

1.3.1 ร้อยละของประชากรที่ได้รับความคุ้มครองตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม จำแนกตามเพศ และแบ่งเป็น เด็ก ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้มีความพกพร่องทางร่างกาย หญิงตั้งครรภ์/แม่ลูกอ่อน เหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ผู้ยากจนและอยู่ในสถานะเปราะบาง จปฐ.

15.2 เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อม ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา อนุบาลชนบท โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน ทุกคน หรือไม่

16.4 เด็กที่ออกกลางคันไปทำอะไร

(การออกกลางคัน หมายถึง การที่นักเรียนถูกนำชื่อออกจากสถานศึกษาในขณะที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา โดยไม่ได้มีสาเหตุจากการย้ายสถานศึกษา)

20.2 คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ ทุกคน หรือไม่

21.2 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ ทุกคน หรือไม่

กชช. 2ค

47.4 เด็กที่ไม่ได้ลงทะเบียนเกิด (เด็กที่พ่อ-แม่ไม่ได้แจ้งเกิด)

48 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีคนที่ไม่มีที่อยู่ถาวรและไม่มีผู้เลี้ยงดู

จปฐ.

27.2 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิต ความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจาก คนในครอบครัว หมู่บ้านหรือชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพ จากภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือไม่

28.3 ผู้พิการได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมู่บ้านหรือชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือไม่

29.2 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิต ความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจ จากคนในครอบครัว หมู่บ้านหรือชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชน หรือความช่วยจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือไม่

1.4.2 สัดส่วนของประชากรผู้ใหญ่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายรับรองการถือครองที่ดิน และประชากรเหล่านี้ทราบถึงสิทธิของตนเหนือที่ดินที่ตนถือครอง จำแนกตามเพศ และประเภทการถือครอง

ข้อมูล จปฐ. เลือกหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป โดยครัวเรือนเป็นเจ้าของที่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายรับรองการถือครองที่ดิน

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (ชี้เป้า 2 ตัวชี้วัด) 2.1.1 ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ

(ภาวะทุพโภชนาการ หมายถึง ภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารผิดเบี่ยงเบนไปจากปกติ อาจเกิดจากได้รับสารอาหาร น้อยกว่าปกติ หรือเหตุทุติยภูมิ คือ เหตุเนื่องจากความบกพร่อง ต่างจากการกิน การย่อย การดูดซึม ในระยะ 2-3 ปี แรกของชีวิต จะมีผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและการเรียน ภายหลัง เนื่องจากเป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตของสมองสูงสุด ซึ่งระยะเวลา ที่วิกฤติต่อพัฒนาการทางร่างกายของวัยเด็กมากที่สุดนั้น ตรงกับช่วง 3 เดือนหลัง การตั้งครรภ์จนถึงอายุ 18-24 เดือนหลังคลอด เป็นระยะที่มีการสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาทของระบบประสาท และมีการแบ่ง ตัวของเซลล์ประสาทมากที่สุด เมื่ออายุ 3 ปี มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ถึงร้อยละ 80 สำหรับผลกระทบทางร่างกายภายนอกที่มองเห็นได้ คือ เด็กจะมีรูปร่างเตี้ย เล็ก ซูบผอม ผิวหนังเหี่ยวย่น เนื่องจากขาดไขมันชั้นผิวหนัง นอกจากนี้อวัยวะภายในต่างๆ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน)

จปฐ.

1.2 เด็กอายุไม่เกิน 1 ปี มีน้ำหนักแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม ทุกคน หรือไม่

2.4 เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี ได้กินนมแม่อย่างเดียว เป็นระยะเวลา 6 เดือนแรกติดต่อกัน ทุกคน หรือไม่

4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

9 ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน

2.3.1 มูลค่าการผลิตต่อหน่วยแรงงาน จำแนกตามขนาดกิจการของการทำฟาร์ม / เลี้ยงสัตว์ / การป่าไม้ กชช. 2ค

12.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีพื้นที่ทำนาทั้งหมด

12.4 ครัวเรือนมีรายได้จากการทำนา โดยเฉลี่ย

12.7(2) ครัวเรือนส่วนมากขายข้าวในลักษณะใด

13.2.1(2) พื้นที่เพาะปลูกในหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด

13.2.1 ในรอบปีที่ผ่านมา พืชไร่อายุสั้นที่ครัวเรือนส่วนมากปลูกมากเป็นอันดับหนึ่ง

13.2.1(5) ครัวเรือนขายผลผลิตได้เฉลี่ย

13.4.1(2) พื้นที่เพาะปลูกในหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด

13.4.1 ในรอบปีที่ผ่านมา พืชไร่อายุยาวที่ครัวเรือนส่วนมากปลูกมากเป็นอันดับหนึ่ง

13.4.1(4) ปีที่ผ่านมาครัวเรือนได้ผลผลิต โดยเฉลี่ย

13.4.1(5) ครัวเรือนขายผลผลิตได้เฉลี่ย

14.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีพื้นที่ทำสวนผลไม้ทั้งหมด

14.4 ครัวเรือนมีรายได้จากการทำสวนผลไม้ โดยเฉลี่ย

15.2 จำนวนครัวเรือนที่ทำสวนผักมีทั้งหมด

15.3 ครัวเรือนใช้พื้นที่เพาะปลูก โดยเฉลี่ย

15.4 ครัวเรือนมีรายได้จากการทำสวนผัก โดยเฉลี่ย

17.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีพื้นที่ทำสวนยางพาราทั้งหมด

17.4 ครัวเรือนใช้พื้นที่เพาะปลูก โดยเฉลี่ย

17.5 ครัวเรือนมีรายได้จากการทำสวนยางพารา โดยเฉลี่ย

20.2 ครัวเรือนส่วนมากใช้น้ำทำการเกษตรฤดูแล้งจากแหล่งใด

21.3.1 ครัวเรือนที่เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อขาย

21.3.2 ครัวเรือนที่เลี้ยงโคนม เพื่อขายน้ำนม

21.3.3 ครัวเรือนที่เลี้ยงกระบือ เพื่อขาย

21.3.4 ครัวเรือนที่เลี้ยงหมู เพื่อขาย

21.3.5 จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงเป็ด-ไก่ เพื่อขาย

21.3.6 จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์อื่นๆ เพื่อขาย

22.1.1 ประมงทะเลขนาดเล็ก

22.1.2 ประมงทะเลขนาดกลาง-ใหญ่

22.2 ประมงน้ำจืด

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่า คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย (ชี้เป้า 5 ตัวชี้วัด) 3.1.2 สัดส่วนของการคลอดบุตรที่ดูแลโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความชำนาญ กชช. 2ค

33.1 ในรอบปีที่ผ่านมา มีเด็กเกิดมีชีพ

(เด็กเกิดมีชีพ หมายถึง การที่ทารกคลอดมาโดยวิธีใดก็ตาม และไม่คำนึงถึงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ โดยทารกที่คลอดมานั้นจะต้องมีการหายใจเพื่อแสดงอาการที่บ่งว่ามีชีวิต (มีลมหายใจเกินกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป) เช่น การเต้นของหัวใจ หรือการเต้นของเส้นโลหิต สายสะดือ หรือการเคลื่อนไหวของร่างกาย)

33.2 ในรอบปีที่ผ่านมา มีเด็กเกิดในสถานพยาบาล

33.3 ในรอบปีที่ผ่านมา มีเด็กที่ไม่ได้เกิดในสถานพยาบาล

33.6 จำนวนแม่ที่เสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์ หรือระหว่างให้กำเนิด

3.2.1 อัตราการตายของทารกอายุต่ำกว่า 5 ปี (อัตราการตายต่อการเกิด 1,000 คน) กชช. 2ค

33.1 ในรอบปีที่ผ่านมา มีเด็กเกิดมีชีพ

(เด็กเกิดมีชีพ หมายถึง การที่ทารกคลอดมาโดยวิธีใดก็ตาม และไม่คำนึงถึงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ โดยทารกที่คลอดมานั้นจะต้องมีการหายใจเพื่อแสดงอาการที่บ่งว่ามีชีวิต (มีลมหายใจเกินกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป) เช่น การเต้นของหัวใจ หรือการเต้นของเส้นโลหิต สายสะดือ หรือการเคลื่อนไหวของร่างกาย)

1.2.1 จำนวนประชากรไทยที่อายุ 0 – 2 ปี และ1.2.2 จำนวนประชากรไทยที่อายุ 3 – 5 ปี

3.4.1 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง กชช. 2ค

35.1(17) โรคเบาหวาน/ความดัน

35.1(18) โรคหัวใจ

35.1(19) โรคมะเร็ง

35.1(23.5) โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

3.5.1 ความครอบคลุมของการรักษา (การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการติดตามผลการรักษา) สำหรับผู้ใช้สารเสพติด กชช. 2ค

57.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีผู้ใช้ยาเสพติดทั้งหมด

57.5.1 ผู้ใช้ยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู

60.1 1 ผู้ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือใคร

60.2 ในรอบปีที่ผ่านมา หมู่บ้าน/ชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อไปนี้ หรือไม่

3.8.2 จำนวนประชากรที่ได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยหรือระบบสาธารณสุขต่อประชากร 1,000 คน

จาก ข้อมูล จปฐ.จำนวนคนที่จัดเก็บทั้งหมด

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ชี้เป้า 2 ตัวชี้วัด) 4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) จปฐ.

15.2 เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อม ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา อนุบาลชนบท โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน ทุกคน หรือไม่

4.6.1 ร้อยละของประชากรในกลุ่มอายุที่กำหนดมีความรู้สำหรับการทำงานในระดับพื้นฐาน a.อ่านออกเขียนได้ b.ทักษะในการคำนวน จำแนกเป็น เพศ กชช. 2ค

1.2.4 จำนวนประชากรไทยที่อายุ 15 – 17 ปี

1.2.5 จำนวนประชากรไทยที่อายุ 18 – 59 ปี

41.7 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีคนอายุ 15-59 ปีเต็ม ที่อ่านเขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายไม่ได้

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน (ชี้เป้า 1 ตัวชี้วัด) 6.3.1 ร้อยละของน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดอย่างปลอดภัย กชช. 2ค

55.3.2 ในกรณีที่มีปัญหา แหล่งของน้ำเสียมาจากที่ใด

55.3.3 มีการบำบัดน้ำเสียในบริเวณหมู่บ้าน/ชุมชน หรือไม่

55.3.4 ในกรณีที่มีการบำบัดน้ำเสีย สามารถจัดการได้ ถูกสุขลักษณะ หรือไม่

55.3.5 การบำบัดน้ำเสียดำเนินงานโดยหน่วยงานใด

2.เป้าหมายภาวะหนี้สิน อธิบาย การมีรายได้รายจ่าย หนี้สิน เงินออมของครัวเรือนทั้งหมด จากข้อมูล จปฐ. 23.2,23.1,22.4(1),22.4(2)

3.เป้าหมายการจัดการขยะและมลพิษ อธิบาย หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาขยะและมลพิษ ได้แก่ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาขยะของเสียอันตราย ปัญหาน้ำเสีย ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางเสียง และหน่วยงานที่เข้ามาร่วมแก้ไข มีวิธีแก้ไขอย่างไร

4.เป้าหมายความสุขคนไทย อธิบายเรื่องความสุขโดยใช้ประชากรที่ ตกเกณฑ์ (จปฐ.) รายได้ต่ำกว่า 38,000 บาท เป็นฐาน ทั้งนี้ในการสำรวจมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมขณะสำรวจ โดยแสดงค่าคะแนนที่มีความถี่มากที่สุด 3 ลำดับ

หมายเหตุ:
  • รายงานปี 2560 ใช้ฐานข้อมูล จปฐ.ปี 2560 และ กชช. 2ค ปี 2560
  • รายงานปี 2561 ใช้ฐานข้อมูล จปฐ.ปี 2561 และ กชช. 2ค ปี 2560
  • รายงานปี 2562 ใช้ฐานข้อมูล จปฐ.ปี 2562 และ กชช. 2ค ปี 2562
  • รายงานปี 2563 ใช้ฐานข้อมูล จปฐ.ปี 2563 และ กชช. 2ค ปี 2562
  • รายงานปี 2564 ใช้ฐานข้อมูล จปฐ.ปี 2564 และ กชช. 2ค ปี 2564
เนื่องจาก จปฐ.มีการจัดเก็บปีละ 1 ครั้ง และ กชช. 2ค มีการจัดเก็บ 2 ปี 1 ครั้ง

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B ) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0-2141-6299-304, 0-2141-6279, 0-21412667, โทรสาร 0-2143-8920-1
กรมการพัฒนาชุมชน http://cdd.go.th ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน http://itcenter.cdd.go.th

จำนวนการเข้าชม: