ตัวชี้วัดที่ 3.4.1
รายงานอัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

กรุณาเลือกลักษณะรายงาน

รายละเอียดตัวชี้วัด
เปรียบเทียบตัวชี้วัดระหว่างปี
เปรียบเทียบตัวชี้วัดระหว่างพื้นที่


ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B ) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0-2141-6299-304, 0-2141-6279, 0-21412667, โทรสาร 0-2143-8920-1
กรมการพัฒนาชุมชน http://cdd.go.th ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน http://itcenter.cdd.go.th

จำนวนการเข้าชม: